Navigace

Obsah

Veřejná vyhláška - územní plán Loučná pod Klínovcem - Veřejná vyhláška

Územní plán LOUČNÁ POD KLÍNOVCEM

Územní plán LOUČNÁ POD KLÍNOVCEM - ODŮVODNĚNÍ

VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 1 : 5 000

HLAVNÍ VÝKRES 1 : 5 000

VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 1 : 5 000

VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ 1 : 5 000

KOORDINAČNÍ VÝKRES 1 : 5 000

VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 : 5 000

VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU 1 : 5 000

 

Zápis z opakovaného veřejného projednání ÚP Loučná pod Klínovcem, ze dne 29. 06. 2015

Zápis z opakovaného veřejného projednání ÚP Loučná pod Klínovcem, ze dne 29. 06. 2015

Podklady pro opakované veřejné projedńání

Veřejná vyhláška

1_výrok

2_odůvodnění

3_návrh

4_návrh

5_návrh

6_návrh

7_návrh

8_návrh

9_návrh

 

 

Zápis z veřejného projednání ÚP Loučná pod Klínovcem, ze dne 9.02.2015

 

Vážení občané,

nyní je připravena dokumentace nového ÚP Loučná pod Klínovcem v podobě tzv. návrhu pro veřejné řízení podle ust. § 52 stavebního zákona.

Tato etapa je určena primárně pro Vás, pro Vaše námitky, podávají dotčení vlastníci pozemků a nemovitostí, a pro Vaše připomínky, může podat kdokoliv.

Veřejné projednání proběhne v pondělí 9. února 2015 od 17:00 hodin v zasedací místosti městského úřadu. Do 7 dnů od tohoto jednání můžete podat své námitky či připomínky.

Kompletní veřejná vyhláška, vše oficiálně oznamující, spolu s kompletní projednávanou dokumentací návrhu ÚP vč. vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je Vám k dispozici ke stažení pod tímto textem.

Mgr. Jana Müllerová

VYHLÁŠKA o veřejném projednání návrhu ÚP Loučná pod Klínovcem

01_textová část ÚP_výrok

02_textová část ÚP_odůvodnění

03_výkres základního členění

04_hlavní výkres

05_výkres koncepce veřejné infrastruktury

06_výkres veřejně prospěšných staveb a opatření

07_koordinační výkres

08_výkres širších vztahů

09_výkres záborů ZPF

10_vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj

 

Platný ÚPD Loučná pod Klínovcem je k nahlédnutí na MěÚ Loučná pod Klínovcem (není v elektronické podobě).

Zde ke stažení

Zadání ÚPD - textová část

http://www.centrumsluzebtabor.cz/loucna/

 
Vážení spoluobčané,
 
na našich webových stránkách můžete nyní shlédnout a případně si i stáhnout do svých počítačů pracovní dokumentaci návrhu nového územního plánu města Loučná pod Klínovcem. Ještě se nejedná o návrh pro veřejné řízení o územním plánu podle § 52 stavebního zákona – toto řízení proběhne až někdy v dubnu příštího roku. Jde o návrh pro společné jednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi a krajským úřadem podle ustanovení § 50 stavebního zákona, o tzv. neveřejný návrh, a to ještě v pracovní verzi bez hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Zde bychom měli spolu s experty a úředníky příslušných správních orgánů ověřit, co ještě lze z hlediska ochrany hodnot v území navrhovat a co již nikoliv, co je tak říkajíc za hranou.
 
Přesto považuji, ve vazbě na ustanovení §5 zákona o svobodném přístupu k informacím, protože územní plán je bezesporu velmi důležitý koncepční dokument, Vám jej zpřístupnit již nyní, ve fázi rozpracovanosti. A považuji to také za obyčejnou lidskou slušnost.
 
Nyní není ještě možné podávat oficiální námitky a připomínky podle ustanovení § 52 stavebního zákona, řízení o územním plánu ještě ani zdaleka nezačalo, to bude až cca za půl roku. Přesto ale budu ráda, pokud mi Vaše postřehy k rozpracované podobě územního plánu sdělíte již nyní, klidně i neformálně. A pokud to bude možné, pokusím se uplatnit Vaše případné požadavky jménem města jako tzv. určená zastupitelka pro pořízení našeho územního plánu již během toho neveřejného, ryze expertního projednávání s dotčenými orgány a našimi sousedními obcemi, které proběhne někdy v lednu a v únoru po Novém roce.
 
Konečně mi dovolte Vám sdělit a vysvětlit, proč návrh nezačneme projednávat ihned, ale až po Novém roce. Důvodem je schválení tzv. velké novely stavebního zákona, která nabyde účinnosti 1. 1. 2013, a která upravuje průběh právě toho neveřejného projednávání návrhu územního plánu. A nejvýrazněji tam, kde součástí územního plánu je též vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona (tzv. SEA). Což je náš případ. Proto nemá význam začít projednávat návrh nyní, v listopadu, podle dnešního znění stavebního zákona, a v lednu se k tomu znovu vracet podle upraveného novelizovaného znění. Proto budeme návrh našeho ÚP kompletně projednávat až po Novém roce podle již novelizovaného znění stavebního zákona.    
 
 Mgr. Jana Müllerová
    starostka města

 

ÚS Loučná pod Klínovcem

Veřejná vyhláška - územní studie Loučná pod Klínovcem - střed

 

Veřejná vyhláška - návrh ÚP Loučná pod Klínovcem vč. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška

Lou-návrh1

Lou-odůvodnění1

N1-zákl.členění

N2-hlavní výkres

N3-koncepceVI

N4-VPS+VPO

O1-koordinační

O2-širší vztahy

O3-ZPF

 

4.09.2017 - Veřejná vyhláška - územní studie Loučná pod Klínovcem (US1) REVIZE  :

0_US_Loucna_textova_cast_2.pdf

1_funkcni_vyuziti_ploch.pdf

2_prostorova regulace.pdf

3_TI_vodovod_kanal_1000.pdf

4_TI_NN_plyn_VO.pdf

5_hlavni_vykres_dopravy.pdf

6_Vykres_sirsich_vztahu.pdf

 

Vykres_sirsich_vztahu.pdf

 

Zápis z projednávání návrhu ÚPD - Zde ke stažení doplněný zápis Zde ke stažení

 

Veřejná vyhláška ze dne 27.09.2017 - návrh zadání změny č. 2 ÚP Loučná pod Klínovcem - Zde ke stažení